Ημέρα: 16 Ιουνίου 2022

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των ελαιόδεντρων, έτους 2022 ,στους ελαιώνες της Π.Ε. Χίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε Χίου μετά την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βορείου Αιγαίου (Αριθμ .Απόφασης 498/2022 ΑΔΑ: Ω5ΞΟ7ΛΩ-Ψ39) όπου εγκρίνει το Πρακτικό Νο 1/2022 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την Εργολαβία της Δακοκτονίας στη Χίο έτους 2022 και κηρύττει ως άγονο τον ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 158801 (Διακήρυξη 1/2022 αριθμ.πρωτ.1176/5-4-2022) προκηρύσσει εκ νέου το έργο « Παροχή υπηρεσιών, για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των ελαιόδε…..

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Ενέργειες Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Πρακτικής άσκησης» στο πλαίσιο της πράξης «Κατάρτιση με πρακτική άσκηση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, που οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων» με κωδικό ΟΠΣ 5124308.

Το Επιμελητήριο Χίου προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ενέργειες Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Πρακτικής άσκησης» της πράξης «Κατάρτιση με πρακτική άσκηση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, που οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων» με κωδικό ΟΠΣ 5124308 και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση π…..

ΦΕΚ 3004/14.06.2022: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00.

Δημοσιεύθηκε η απόφαση σε ΦΕΚ με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00.
Συνημμένο το σχετικό ΦΕΚ.
 
 …..

5η Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης χρηματοδότησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων”

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» με τη συμπληρωματική έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον τριακοσίων επτά (307) έργων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 10.264.260,56 €.
Δείτε την Απόφαση εδώ……

Δήμος Χίου: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου

Ο Δήμος Χίου σας γνωρίζει ότι πρόκειται να προβεί στην Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τα οριζόμενα στην από 27/05/2022 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 29.882,97 € με ΦΠΑ 17% και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες σ…..

Δήμος Χίου: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας εξοπλισμού για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου που στεγάζονται στη ΔΕ Αγ.Μηνά

Ο Δήμος Χίου σας γνωρίζει ότι πρόκειται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου που στεγάζονται στη ΔΕ Αγ.Μηνά.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τα οριζόμενα στην από 18/05/2022 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 4.999,41 € με ΦΠΑ 17% και θα…..