96 ΑΔΤΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπών κρεάτων.

Η 96 ΑΔΤΕ ενημερώνει ότι θα προβεί στη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας με ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών για την προμήθεια νωπών κρεάτων, πουλερικών, αμνοεριφίων και παρασκευασμάτων αυτών, για τις ανάγκες συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων της περιοχής ευθύνης της.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της  διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στην παραπάνω διαδικτυακή πύλη, είναι την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 23:59.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επισυναπτόμενη Προκήρυξη.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ