Ημέρα: 17 Μαΐου 2021

ΦΕΚ(Β’ 2016/15.05.2021):Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊόCOVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία»

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ(Β’ 2016/15.05.2021) η τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/ 18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 1588), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1871).
Συνημμένο το σχετικό ΦΕΚ……

Δήμος Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος

Το ΝΠΔΔ Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, που αφορά την προμήθεια ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την υποστήριξη του διδακτικού έργου του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Μηνά (Θυμιανών) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με την υπ. αρ. 28/2021 Αποφάση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου.
Η καταληκτική ημερομηνία για την καταάθεση των προσφο…..

10η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη (10η) τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον είκοσι δύο (22) επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού 1.292.715,75 ευρώ.
Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 299.029.909,6 ευρώ.
Δείτε την απόφαση εδώ
 
 
 
 
 
 
 
 
 …..