Επιμελητήριο Χίου: Πίνακας αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 732/6-10-2020 πρόσκλησης για τη σύναψη μίσθωσης έργου ΠΕ Μηχανικού στο πλαίσιο της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου”

Επισυνάπτεται ο Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 732/6-10-2020 πρόσκλησης για τη σύναψη μίσθωσης έργου ΠΕ Μηχανικού στο πλαίσιο της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου”

Α/Α

Κωδικός Αριθμός

Υποψηφίου

Βαθμολογία
177952,5
278449,5
378549
478639,5

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ