Δήμος Χίου: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας εξοπλισμού για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου που στεγάζονται στη ΔΕ Αγ.Μηνά

Ο Δήμος Χίου σας γνωρίζει ότι πρόκειται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου που στεγάζονται στη ΔΕ Αγ.Μηνά.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τα οριζόμενα στην από 18/05/2022 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 4.999,41 € με ΦΠΑ 17% και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 2022 και υπό τον ΚΑ Δαπανών 10-7134.003 «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού».

Παρακαλούμε να υποβάλλετε τις προσφορές σας στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, Δημοκρατίας 2, Χίος, μέχρι και την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 και η οποία θα πρέπει να περιέχει:

1. Οικονομική προσφορά η οποία η οποία θα πρέπει να έχει απαραιτήτως στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, Fax, e-mail).

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 που θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του δηλούντος αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους του αρθ. 73 παρ. 1 Ν.4412/16. Η υποχρέωση αφορά: στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων τα πρόσωπα αυτά, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε. τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (Το ανωτέρω έγγραφο μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, εφόσον προσκομιστεί έγκαιρα ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των υπόχρεων) (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση του οικονομικού φορέα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες – διαγωνισμούς από όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές ο οικονομικός φορέας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει ποιοι είναι οι φορείς αυτοί (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 για τη συναίνεση στην επεξεργασία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια ισχύος του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

7. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ.8 Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της από 18/05/2022 Τεχνικής Περιγραφής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου» και τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα.

8. Προδιαγραφές ειδών (προσπέκτους), για τη συμφωνία ή μη των όσων ορίζουν οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Υπηρεσία.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ