Δήμος Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών εργαστηρίου του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Χίου Β’ Βάρδια «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών χειροτεχνίας και ειδών βιβλιοπωλείου για τη δημιουργική απασχόληση των ωφελούμενων του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Χίου Β’ Βάρδια «ΠΕΡΙΒΟΛΙ».

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τα οριζόμενα στην από 23/10/2023 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1.999,99€ με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 2023 και υπό τον ΚΑ Δαπανών 15-6699.002 «Προμήθεια ειδών εργαστηρίου ΚΔΑΠ ΜΕΑ Β Βάρδια».

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Χίου, στην οδό Δημοκρατίας 2 στη Χίο, μέχρι και τη Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023.

Συνημμένη μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση όπως και τα συνοδευτικά έντυπα.

Πρόσκληση

Τεχνική περιγραφή

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός _Προμήθεια γραφικής ύλης 

Υπεύθυνη Δήλωση _Ασφαλιστικοί Φορείς

Υπεύθυνη Δήλωση _ Ποινικό

Υπεύθυνη Δήλωση _Προσωπικά δεδομένα 

Υπεύθυνη Δήλωση_Έλαβα γνώση των όρων