Ημέρα: 6 Φεβρουαρίου 2020

Επιμελητήριο Χίου: Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων επαναπιστοποίησης γνώσεων ασφαλιστών & αντασφαλιστών

Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές (φυσικά & νομικά πρόσωπα) μέλη του Επιμελητηρίου Χίου, θα πρέπει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020 να υποβάλλουν στο Επιμελητήριο τις βεβαιώσεις παρακολούθησης των σεμιναρίων επαναπιστοποίησης γνώσεων

ΕΣΠΑ 2014-2020: 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)

Δημοσιεύτηκε η 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ Κύκλος)» σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον εξακόσια είκοσι οκτώ επιχειρηματικά σχέδια στο πλαίσιο της Δράσης. Ειδικότερα πεντακόσια τριάντα τέσσερα (534) για την πρώτη περίοδο υποβολών, είκοσι έξι (26) για τη δεύτερη και εξήντα οκτώ (68) για την τρίτη περίοδο υποβολών, με συνολικό Π/Υ επιλέξιμης δημόσιας δαπάν…..