Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των εγκαταστάσεων 22 (είκοσι δύο) οργανικών μονάδων της ΥΠΑ ως μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19».

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των εγκαταστάσεων 22 (είκοσι δύο) οργανικών μονάδων της ΥΠΑ ως μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19».Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος CPV: 90920000-2. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την προσφορά τους είτε για το σύνολο των Κρατικών Αερολιμένων Αλεξανδρούπολης (ΚΑΑΛΔ), Αράξου (ΚΑΑΞ),Ηρακλείου (ΚΑΗΚ), Ιωαννίνων (ΚΑΙΩΠ), Καλαμάτας (ΚΑΚΛΚ), Κυθήρων (ΚΑΚΘΩ), Καλύμνου (ΚΑΚΜ), Καρπάθου (ΚΑΚΠ), Λήμνου (ΚΑΛΜΗ), Νέας Αγχιάλου(ΚΑΝΑ), Σύρου (ΚΑΣΟΒ), Καστοριάς (ΚΑΚΤΑ), Μήλου (ΚΑΜΛ), Χίου (ΚΑΧΙΟ), Πάρου (ΚΑΠΑ), Αστυπάλαιας (ΚΑΠΛ), Ικαρίας (ΚΑΙΡΙ), του Αερολιμένα Σητείας (ΔΑΣΤ), Καστελόριζου (ΔΑΖΟ), Λέρου (ΔΑΛΕ) και Κάσου (ΔΑΚΑ) και των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ στον παραχωρημένο Αερολιμένα Θεσσαλονίκης (ΚΑΘΜ), είτε για μεμονωμένους Αερολιμένες/Οργανικές Μονάδες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 29/04/2021 και ώρα 15:00

Συνημμένη η αναλυτική περίληψη Διακήρυξης.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: