ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Χίου κ. Πολύδωρος Λαμπρινούδης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-93) σε πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή η «Προμήθεια ελαστικών Δ.Χίου έτους 2011» προϋπολογισμού eur 43924,14 προ ΦΠΑ.
Στον διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτοί:
α) Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, φυσικά πρόσωπα και
β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
υποβάλλοντας βεβαίωση του αρμοδίου Επιμελητηρίου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της μελέτης και της διακήρυξης της προμήθειας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της προσφοράς αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να προσκομίσουν οι ίδιοι την προσφορά τους στα γραφεία του Δήμου Χίου την Δευτέρα 18/07/2011 και από ώρα 10.00 έως 10.30 ή να στείλουν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο την προσφορά τους ώστε να πρωτοκολληθεί στο Δήμο την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα του διαγωνισμού.
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο 11/07/2011
Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών 19/07/2011
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στo διαγωνισμό eur 2.548
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από τον Δήμο Χίου στο τηλ. 2271350805
Τεύχη δημοπράτησης μπορούν να παραλαμβάνονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δ.Χίο