ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος ΧΙΟΥ διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες του Δήμου ΧΙΟΥ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο κάθε φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού 59.999,40 € (προ Φ.Π.Α.)
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 09/02/2012 και ώρα 10:00-10:30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΧΙΟΥ στην οδό Δημοκρατίας 2, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης), θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται αναλυτικά στο ποσό των 3.480€ για το σύνολο της προμήθειας, των 2.816€ για την προμήθεια καυσίμων των δημοτικών ενοτήτων Χίου, Ομηρούπολης, Καμποχώρων, Αγίου Μηνά και Ιωνίας, των 153€ για την προμήθεια καυσίμων της δημοτικής ενότητας Αμανής, των 298€ για την προμήθεια καυσίμων της δημοτικής ενότητας Καρδαμύλων, των 216€ για την προμήθεια καυσίμων της δημοτικής ενότητας Μαστιχοχωρίων. Αναλυτικά τα δικαιολογητικά αναφέρονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΧΙΟΥ, οδός Δημοκρατίας 2 στο τηλέφωνο 2271350876.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ

 

Πηγή: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ