ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Αγίου Μηνά  Χίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και τοποθέτηση 54 ημιυπόγειων κάδων απορριμάτων συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 200.000,00 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου την 6η Οκτωβρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10.00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2271351400 αρμόδιος κ. Ι. Δεληγιάννης)

Πηγή: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ