ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ

Ο Δήμος  Χίου προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή για την προμήθεια ερπυστριοφόρου φορτωτή προϋπολογιζόμενης δαπάνης 255.000,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν οι ίδιοι την προσφορά τους στα γραφεία του Δήμου Χίου την 30η Οκτωβρίου 2009 και από ώρα 10.00 έως 10.30 ή να στείλουν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο την προσφορά τους ώστε να πρωτοκολληθεί στο Δήμο την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 22713-50008

Πηγή: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ