ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ- ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Υποβολή προτάσεων από 1η Σεπτεμβρίου 2009 μέχρι την 9η Οκτωβρίου 2009
Με τη συγκεκριμένη δράση, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και η Ευρωπαική Ένωση ενισχύουν για πρώτη φορά τους συγκεκριμένους κλάδους, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της δραστηριότητας δεκάδων χιλιάδων επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών.
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους με την προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού, ειδικού τυποποιημένου λογισμικού και σύγχρονου και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού.
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών:
1. Ιατροί
2. Οδοντίατροι
3. Μηχανικοί
4. Γεωτεχνικοί (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασοπόνοι και ιχθυολόγοι)
5. Δικηγόροι
6. Συμβολαιογράφοι
7. Λογιστές
8. Οικονομολόγοι / Σύμβουλοι
Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης, (δηλαδή το άθροισμα της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής) της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 250 εκατομύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) «Αττική», «Μακεδονία-Θράκη», «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι», «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου».
Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι:
• Πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1η Ιανουαρίου 2004.
• Ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2004 και πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο προϋπολογισμός μιας υποβαλλόμενης πρότασης υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της ανά δραστηριότητα επιχορηγούμενης πρότασης, η ενίσχυση περιορίζεται στο μέγιστο προβλεπόμενο ποσό το οποίο εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:
ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ
Ιατροί 5.000 -20.000 € 80% 50%
Οδοντίατροι 5.000 -20.000 € 80% 50%
Μηχανικοί 4.000 – 8.000 € 80% 50%
Δικηγόροι- Συμβολαιογράφοι 3.000 – 5.000 € 80% 50%
Οικονομολόγοι- Σύμβουλοι 3.000 – 5.000 € 80% 50%
Λογιστές 3.000 – 5.000 € 80% 50%
Για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού της πρότασης, ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια ή/και μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο.
Η συνοπτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών δίνεται στο Παράρτημα Δ της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) προκήρυξης.
ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δαπάνες:
• ο ΦΠΑ οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών.
• κάθε δαπάνη πoυ πραγματoπoιήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων, ήτοι την 1η Σεπτεμβρίου 2009.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr, από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 μέχρι την 9η Οκτωβρίου 2009, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τον ΑΦΜ του, τα στοιχεία του, προσφορές προμηθευτών και περιγραφή του εξοπλισμού και των δαπανών, στις οποίες επιθυμεί να προβεί. Θα ακολουθεί εκ των υστέρων έλεγχος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης.
Η παρακολούθηση των δράσεων και το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αποτυπώνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
• Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με την Αίτηση και το Έντυπο Υποβολής Πρότασης, στο Π.Σ.Κ.Ε. στη, ιστοσελίδα www.ependyseis.gr, σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος Ε της σχετικής ΥΑ προκήρυξης. Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτώνται και όλες οι πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω προκήρυξη. Δεν προβλέπεται η υποβολή των προτάσεων σε έντυπη ή άλλη μορφή πλην της ηλεκτρονικής.
• Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων στο Π.Σ.Κ.Ε. είναι η 01/09/2009. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι η 09/10/2009.
• Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής η πρόταση δεν αξιολογείται.
• Ο δυνητικός δικαιούχος δηλώνει στην πρότασή του:
• Έναν (Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης) Ε.Φ.Δ., από τους οριζόμενους στο Παράρτημα Α της σχετικής ΥΑ προκήρυξης και
• Ένα Υποκατάστημα αυτού, επιλέγοντας μεταξύ των Υποκαταστημάτων που έχουν οριστεί από αυτόν για την εκτέλεση του έργου του.
Ο Ε.Φ.Δ. που έχει δηλωθεί δεν δύναται να τροποποιηθεί.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία (1) πρόταση που αναφέρεται αποκλειστικά σε μια κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας και μόνο σε μία από τις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, που αντιστοιχεί στον τόπο υλοποίησης της πρότασης.
Εμπλεκόμενοι φορείς για τη χορήγηση των ενισχύσεων
1. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Υπ.Οι.Ο.) – Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.Α.) – Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Σ.)
2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
3. Οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ)
4. Η Επιτροπή Ενστάσεων