Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων των κτηρίων της Π.Ε. Χίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να συντηρήσει τα κλιματιστικά μηχανήματα των κτηρίων της Π.Ε. Χίου σύμφωνα τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Α. 

Εάν ενδιαφέρεστε να αναλάβετε τις παραπάνω εργασίες παρακαλούμε αφού συμπληρώσετε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ την καθαρή τιμή προσφοράς ανά μονάδα και υπολογίσετε συνολικά τον αναλογούντα Φ.Π.Α., να προσκομίσετε την κλειστή προσφορά σας έως την Παρασκευή 19-06-2020 και ώρα 14:30.π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας της Π.Ε. Χίου, Πολυτεχνείου 1.

Επισυνάπτονται η σχετική Πρόσκληση και τα Παραρτήματα Α’ & Β’

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ