Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με έρευνα αγοράς και κατάθεση προσφορών για καθαίρεση, μεταφορά και επανατοποθέτηση επτά (7) οικίσκων.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου προκηρύσσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για εργασίες με τίτλο «Ενέργειες καθαίρεσης, μεταφοράς και επανατοποθέτησης έξι (6) οικίσκων στον αποθηκευτικό χώρο «ΚΡΟΝΟΣ» της Π.Ε. Χίου και μεταφορά του ενός (1) στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, συνολικού προϋπολογισμού #8.190# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή των εργασιών που απαιτούνται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ. στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας στην οδό Πολυτεχνείου 1, Τ.Κ. 82131.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 24η Αυγούστου 2022, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (https://www.pvaigaiou.gov.gr).

Συνημμένη, μπορείτε να βρείτε την αναλυτική Πρόσκληση με το Παράρτημα Α (τεχνική περιγραφή) και Παράρτημα Β (υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς).

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: