Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια επίπλων

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί Έπιπλα – Ντουλάπες, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

Όσοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν την παραπάνω προμήθεια παρακαλούνται αφού συμπληρώσουν την καθαρή τιμή προσφοράς ανά μονάδα και υπολογίσουν συνολικά τον αναλογούντα Φ.Π.Α., στον Πίνακα του Παραρτήματος Α΄, να προσκομίσουν κλειστή την προσφορά τους στην Υπηρεσία (Πολυτεχνείου 1, Χίος),  μέχρι  την  ΔΕΥΤΕΡΑ 13-07-2020  και ώρα 11.00 π.μ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές. Η προσφορά θα περιέχει τιμή χωρίς ΦΠΑ και συνολική τιμή με ΦΠΑ, για το σύνολο της προμηθευόμενης ποσότητας. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.), σε ολόκληρη την προσφορά, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές. Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία αποτελεί έρευνα αγοράς με σκοπό την επίτευξη της οικονομικότερης προσφοράς, βάση χαμηλότερης τιμής. 

Τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στον χώρο που θα υποδειχθεί από το Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας καθώς και από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Μετά την εγκατάσταση θα πραγματοποιηθούν δοκιμές πλήρωσης των προδιαγραφών.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου http://www.pvaigaiou.gov.gr στους Διαγωνισμούς. 

Συνημμένη μπορείτε να βρείτε την αναλυτική πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει και τον αναλυτικό πίνακα των υπό προμήθεια ειδών.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: