Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει δικαίωμα συμμετοχής (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας) να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη δρομολογίων όπως αυτά αναλύονται στο παράρτημα Α και για χρονικό διάστημα έως και 30-06-2021, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Χίου, συνολικού προϋπολογισμού 55.289,96€ συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 15% και Φ.Π.Α. 17%.

Οι κλειστοί φάκελοι θα κατατίθενται στην Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυδρομείου μέχρι και τις 23/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Η αξιολόγηση των σφραγισμένων προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, Εργασιών και Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου που ορίσθηκε με την αρίθμ. 41/2020 (ΑΔΑ : ΨΚΡ77ΛΩ-ΔΛ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Β. Αιγαίου, την ίδια ημέρα ήτοι Δευτέρα, 23/11/2020 και ώρα 10:00 π.μ. σε αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Β.Α., επί της οδού Πολυτεχνείου 1, Χίος. Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.

Επισυνάπτεται η αναλυτική πρόσκληση καθώς και το Παράρτημα Α.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: