Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια συστήματος ελέγχου εισόδου – εξόδου

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί Σύστημα ελέγχου εισόδου – εξόδου (Τοποθετημένου) στο χώρο στάθμευσης του κτιρίου Διοίκησης της Π.Ε. Χίου (Πολυτεχνείου 1) το οποίο θα αποτελείται από δύο μηχανισμούς που θα τοποθετηθούν εκατέρωθεν του ανοίγματος, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο υπ’ αρίθμ. 104/09-01-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). 

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται αφού συμπληρώσουν την καθαρή τιμή προσφοράς και υπολογίσουν συνολικά τον αναλογούντα Φ.Π.Α., να προσκομίσουν κλειστή την προσφορά τους στην Υπηρεσία (Πολυτεχνείου 1, Χίος),  μέχρι  την  Παρασκευή 11-09-2020  και ώρα 11:00 π.μ.  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή που θα τεκμηριώνουν την συμμόρφωση με τις ελάχιστες προδιαγραφές. Όλοι οι όροι του υποδείγματος προσφοράς και όλα τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που ζητούνται, είναι υποχρεωτικά και η μη πλήρωσή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Η Οικονομική προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) θα περιέχει τιμή χωρίς ΦΠΑ και συνολική τιμή με ΦΠΑ, για το σύνολο της προμηθευόμενης ποσότητας. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.), σε ολόκληρη την προσφορά, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές. Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία αποτελεί έρευνα αγοράς με σκοπό την επίτευξη της οικονομικότερης προσφοράς βάση τιμής.

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί, θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στον χώρο που θα υποδειχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Μετά την εγκατάσταση θα πραγματοποιηθούν δοκιμές πλήρωσης των προδιαγραφών.

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν και τοποθετηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου άμεσα, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου. Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου http://www.pvaigaiou.gov.gr στους Διαγωνισμούς. 

Συνημμένη η πρόσκληση και τα παραρτήματα.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ