Περιφέρεια Β.Αιγαίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016

 Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Διαύγεια του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  https://diavgeia.gov.gr/  και στην ιστοσελίδα της Π.Β.Α https://www.pvaigaiou.gov.gr/, η υπ’αριθμ. 21117/1496/12-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΑΦ7ΛΩ-ΑΡΙ, ΑΔΑΜ :20PROC006687305) “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016”. Η Πρόσκλση αφορά το σύνολο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων Λήμνου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας) καθώς και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου , συνολικού ποσού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ