ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2012_7780/24.12.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Οι Επικονιαστές Του Αιγαίου: Βιοποικιλότητα Και Απειλές», της Κατηγορίας Πράξης «ΘΑΛΗΣ» Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτομίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας (κωδικός: 10.74.12.01), του Άξονα Προτεραιότητας 10: Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, θα διεξάγει την 15η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., πρόχειρο διαγωνισμό κατασκευής εντομολογικών κουτιών, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 92/19.12.2012, θέμα 14xiv), στο Εργαστήριο Βιογεωγραφίας και Οικολογίας (Α.35), του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κτήριο Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, στη Μυτιλήνη. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εφτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ (7.656,00€), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. και της παράδοσης των ειδών, στον τόπο και στους χώρους, που προβλέπονται στην με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2012_7780/24.12.2012 διακήρυξη.

Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε μία (1) οικονομική, πανελλήνιας κυκλοφορίας, εφημερίδα την 24η Δεκεμβρίου 2012.
Περίληψη θα σταλεί για ενημέρωση στα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) την 24η Δεκεμβρίου 2012.
Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr), την 24η Δεκεμβρίου 2012.
Η περίληψη θα αποσταλεί προς ανάρτηση την 24η Δεκεμβρίου 2012 στον δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και στη Μονάδα Δημοσιότητας και Πληροφόρησης.

Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. 2.9) στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr & elepromitheies@aegean.gr). Η διακήρυξη είναι ανηρτημένη στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση είναι ισοδύναμη με την διάθεση από την έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email: elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709.
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά τα είδη του διαγωνισμού παρέχονται κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση email : a.chroni@geo.aegean.gr

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη μέχρι την 14η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 2.18), στη Μυτιλήνη.

Καθηγήτρια
Αγγελική Δημητρακοπούλου
Αντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ