ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
Μυτιλήνη, 02/06/2011
A.Π. : 3608

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Χίου για το χρονικό διάστημα από 08/07/2011 έως 16/12/2011.
Προϋπολογισμός: 28.768,00 € συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ.
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης : με α/α καταχώρησης 986 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ 4ΑΘΓ469Β7Λ-0).
Φορέας χρηματοδότησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Ημερομηνία λήξης και τόπος υποβολής προσφορών: την 24/06/2011, ώρα 12:00 στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, Μιχάλων 8, 82100 Χίος.
Διενέργεια διαγωνισμού : Την 2406/2011 και ώρα 12:30, στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μιχάλων 8, 82100 Χίος
Δικαιολογητικά που ζητούνται: Είναι τα αναφερόμενα στο τεύχος της διακήρυξης.
Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 09/06/2011
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Πληροφορίες και παραλαβή τευχών προκήρυξης του διαγωνισμού γίνεται είτε ταχυδρομικώς με αντικαταβολή, είτε κατά τις εργάσιμες ημέρες (από 09:00 έως 13:00) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Χίου κα Kυριακή Σαλιάρη, τηλ: 2271 035021 και 35024, Fax: 2271 035099, e-mail: ksaliari@ba.aegean.gr, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση http://www.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm

Καθηγητής Ιωάννης Κάλλας
Αντιπρύτανης Οικονομικού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ