ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Θαλής
– Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Προσδιορισμός των Πηγών και των Φυσικοχημικών Ιδιοτήτων
των Λεπτοκόκκων και Υπερλεπτοκόκκων Αιωρούμενων Σωματιδίων του Ατμοσφαιρικού
Αερολύματος που επηρεάζουν το κλίμα της Ελλάδας», της Κατηγορίας Πράξης «ΘΑΛΗΣ»
Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα
προσέλκυσης ερευνητών επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και
εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας (κωδικός: 10.74.12.01), του Άξονα Προτεραιότητας 10:
Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας
στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση 2007-2013» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, είχε
προκηρύξει στις 9 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
προμήθειας γραφικής ύλης, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή ανά είδος, (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 83/12.09.2012, θέμα
12.i) ο οποίος κηρύχθηκε άγονος, (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών
85/12.10.2012, θέμα 8v). Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας προκηρύσσει
επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας γραφικής ύλης, την 13η Νοεμβρίου
2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή ανά είδος (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών
85/12.10.2012, θέμα 8v), ο οποίος θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος
Περιβάλλοντος (Κτήριο Ξενία, Λόφος Πανεπιστημίου, 3ος όροφος) στη Μυτιλήνη. Ο προϋπολογισμός
ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (1.245,69€)
προ Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. 16% ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα ενός
λεπτών (199,31€). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων
σαράντα πέντε ευρώ (1.445,00€), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. και παράδοσης των ειδών, στον
τόπο και στους χώρους, που προβλέπεται στην υπ' αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2012_6467/25.10.2012
διακήρυξη.
O διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Πράξης, που έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας ως δικαιούχος της πράξης με κωδικό MIS 376735.
Η δαπάνη της ως άνω Πράξης έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό
Πράξης ΣΑ : 2012ΣΕ24580075 του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
«Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους».
Περίληψη θα αποσταλεί για ενημέρωση στα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, και
Δωδεκανήσου) την 25η Οκτωβρίου 2012.
H διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(http://www.ru.aegean.gr), την 25η Οκτωβρίου 2012.
Η περίληψη θα αποσταλεί προς ανάρτηση την 25η Οκτωβρίου 2012 στον δικτυακό τόπο της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και στη
Μονάδα Δημοσιότητας και Πληροφόρησης.
Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. 2.9)
ΑΔΑ: Β43Ι469Β7Λ-ΔΝ8
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου
(τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr & elepromitheies@aegean.gr). Η διακήρυξη είναι
ανηρτημένη στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(http://www.ru.aegean.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση είναι ισοδύναμη με την διάθεση από την
Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.
Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του
Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης,
ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη
Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr & elepromitheies@aegean.gr, fax :
2251036709).
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά τα είδη του διαγωνισμού παρέχονται κατόπιν ηλεκτρονικού
αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση email : pharala@env.aegean.gr.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη
προσφορά. Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός
Λογαριασμός Έρευνας (Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος
Πανεπιστημίου, ισόγειο, γραφείο 2.18) στη Μυτιλήνη, μέχρι την 12η Νοεμβρίου 2012, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 15:00.
Καθηγήτρια
Αγγελική Δημητρακοπούλου
Αντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών
ΑΔΑ: Β43Ι469Β7Λ-ΔΝ8

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ