ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 13ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (CEST2013)

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, είχε προκηρύξει πρόχειρο διαγωνισμό μίσθωσης συνεδριακού χώρου και λοιπών υπηρεσιών (εστίασης), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 92/19.12.2012, θέμα 14xv), στο πλαίσιο διοργάνωσης του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CEST2013), κατά το διάστημα από 5ης έως και 7ης Σεπτεμβρίου 2013, στην Αθήνα, Δήμου Αθηναίων, Νομού Αττικής, ο οποίος επαναπροκηρύσσεται με τροποποίηση των όρων του, σύμφωνα με την Απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 96/25.02.2013, θέμα 14ii. Ο επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός μίσθωσης συνεδριακού χώρου και λοιπών υπηρεσιών (εστίασης), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, θα διεξαχθεί την 19η Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία του υποκαταστήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στην Αθήνα (Βουλγαροκτόνου 30, 2ος όροφος).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου κατά ανώτατο όριο ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, ο οποίος θα βαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Η δαπάνη για τη μίσθωση συνεδριακού χώρου & λοιπών υπηρεσιών (εστίασης) για τις ανάγκες του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CEST2013), θα καλυφθεί από το έργο «Χημικά – Τοξικά στο Περιβάλλον – Συνέδριο».
Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) την 27η Φεβρουαρίου 2013.
Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. 2.9) στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr & elepromitheies@aegean.gr). Η διακήρυξη είναι ανηρτημένη στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση είναι ισοδύναμη με την διάθεση από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.
Γενικές πληροφορίες σχετικές με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr & elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709).
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού δίνονται από Δευτέρα ως Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Χριστίνα Μακρή, (τηλ. : 2106492451, e-mail: chm@aegean.gr , fax: 2106492299).
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι και την 15η Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., στο υποκατάστημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στην Αθήνα (Βουλγαροκτόνου 30, 2ος όροφος).

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Kαθηγητής, Πάρις Α. Τσάρτας

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ