Πανεπιστήμιο Πειραιά: Εκπόνηση μελέτης για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ανάπτυξης του νησιωτικού χώρου

Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά εκπονεί μελετητικό έργο που επιδιώκει την ανάδειξη της νησιωτικότητας ως συστατικό στοιχείο της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας και την πρόταση ενός συνόλου εστιασμένων παρεμβάσεων, σε συνεργασία με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, για την βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, των υποδομών και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στο θαλάσσιο χώρο, με έμφαση στα νησιά.

Στο πλαίσιο αυτό έχει εκπονήσει ερωτηματολόγιο, η απάντηση του οποίου θα συμβάλλει καθοριστικά στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και στην διαμόρφωση στοχευμένων προτάσεων και λύσεων. 

Σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και η πλήρης συμπλήρωση του θα αποτελέσει σημαντική πηγή καταγραφής.

Όσοι ενδιαφέρονται να παράσχουν τις απόψεις και προτάσεις τους με σκοπό τη διαμόρφωση παρεμβάσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και τοπικής επιχειρηματικότητας, παρακαλούνται να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο στο παρακάτω link:

https://www.surveymonkey.com/r/ynanp

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ