Ημέρα: 9 Ιουλίου 2020

Πανεπιστήμιο Πειραιά: Εκπόνηση μελέτης για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ανάπτυξης του νησιωτικού χώρου

Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά εκπονεί μελετητικό έργο που επιδιώκει την ανάδειξη της νησιωτικότητας ως συστατικό στοιχείο της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας και την πρόταση ενός συνόλου εστιασμένων παρεμβάσεων, σε συνεργασία με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, για την βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, των υποδομών και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στο θαλάσσιο χώρο, με έμφαση στα νησιά.

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.42887 (ΦΕΚ Β΄2767/7-7-20) καταργείται ο περιορισμός στον αριθμό των επιτρεπόμενων καθήμενων ανά τραπέζι, που ήταν 6 άτομα, στα εστιατόρια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.