ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Επιμελητήριο Χίου σας ενημερώνει ότι ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης οι κανονισμοί υλοποίησης των Προγραμμάτων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» που εντάσσονται στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ)

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μετά από τις 15/06/2009 και μέχρι τις 14/09/2009, μέσω του δικτυακού τόπου www.eommex.gr.
Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ημέρας που ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (14/09/2009). Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά τη προκήρυξη του Προγράμματος δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.

Ο Φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής αποστέλλεται ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., Ξενίας 16, 115 28 Αθήνα το αργότερο σε δέκα ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων (σφραγίδα ταχυδρομείου).

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ