Οδηγός Πρόσβασης σε Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

H Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε συνοπτικό “Οδηγό Πρόσβασης σε Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση”, ο οποίος καλύπτει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αναζητήσουν δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω των κοινοτικών Μέσων και Ταμείων ανά τομέα δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρεται: Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη, Μεταφορές, Τουρισμός, Αλιεία, Απασχόληση, Πολιτική Προστασία, Περιβάλλον, Έρευνα και Καινοτομία και ICT, Ενέργεια, Υγεία.

Εκτενέστερη πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στην ευρύτερη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “GUIDE TO EU FUNDING 2023 EDITION” https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/747110/EPRS_STU(2023)747110_EN.pdf , με αναφορά στην ιστοσελίδα κάθε χρηματοδοτικού Μέσου.

Συνημμένο μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό Πρόσβασης σε Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οδηγός Πρόσβασης