Επιμελητήριο Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων Μηχανικού και Συμβούλου προς σύναψη μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 14 της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου”

Το Επιμελητήριο Χίου στο πλαίσιο του Υποέργου 14 “Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης / αμοιβές προσωπικού και δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους” της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035499, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου που αφορά στις εξής ειδικότητες: α) ΠΕ Μηχανικού και β) Συμβούλου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναγράφονται αναλυτικά στις συνημμένες Προσκλήσεις ανά ειδικότητα, στο Επιμελητήριο Χίου (Φ. Αργέντη 8, 82132, Χίος) σε κλειστό φάκελο ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@chioschamber.gr  έως την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ.

Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Μιχαλάκη, τηλ. 2271044330.

Συνημμένες οι αναλυτικές Προσκλήσεις. 

Η Πράξη “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου” αφορά τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (ΑΚΕ) στην εμπορική περιοχή του Δ. Χίου, με στόχο την αναβάθμιση της εικόνας του εμπορικού – πολεοδομικού κέντρου της πόλης, την ανάδειξη των επιχειρήσεων με ταυτόχρονη στήριξη της τοπικής οικονομίας και ειδικότερα του τομέα του λιανικού εμπορίου και τη δημιουργία ενός νέου πόλου έλξης για τους επισκέπτες – τουρίστες με ανάδειξη των χωρικών χαρακτηριστικών του ιστορικού κέντρου και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΕΤΠΑ.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ