ΔIAKΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΟΤΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ &ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY

                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
" Ψηφιακές Δράσεις Επιμελητηρίου Χίου για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Νομού Χίου "
(Αρ Διακ. 1/2011, Αρ. πρωτ. 916/3-5-2011)

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Επιμελητήριο Χίου, Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ .
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Επιμελητήριο Χίου Οδός : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ, τηλ: 2271044330, Fax: 2271044332, Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης, e-mail epimelit@otenet.gr, Διαδίκτυο: http://www.chioschamber.gr .
3. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Σύμβαση Υπηρεσιών κατηγορίας 07 Υπηρεσίες Πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες, CPV 72.00.00.00 Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες.
4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε. Π. ΄΄Ψηφιακή Σύγκλιση΄΄, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Κράτος. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ E0588 του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το έργο αναφέρεται στην προμήθεια, εγκατάσταση, και θέση σε λειτουργία εφαρμογών λογισμικού και εξοπλισμού, στην παραμετροποίηση του συστήματος και στην ολοκλήρωση του με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος του Επιμελητηρίου, στην υποστήριξη της πιλοτικής του λειτουργίας και στη συλλογή στοιχείων επιχειρήσεων για δεδομένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω σταδίων, στην εκπαίδευση των χρηστών στην διαχείριση και χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, στην παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της μετάβασης του Επιμελητηρίου στο νέο, προτεινόμενο μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας.
6. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Επιμελητήριο Χίου, Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ.
7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €404.143,09 πλέον 23% ΦΠΑ ήτοι συνολικά €497.096,00
8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δέκα έξι (16) μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης
9. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και από τον υποψήφιο Ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος προκήρυξης.
10. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η/ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.
11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.
12. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης
13. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.
14. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτή Διαδικασία
15. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.
16. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30-6-2011, Ώρα 10:00
17. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 30-6-2011, Ώρα 10:00
18. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Αναθέτουσα Αρχή, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέχρι τις 26/5/2011.
19. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η Ελληνική γλώσσα.
20. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
21. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν ως επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον για τα τελευταία τρία (3) χρόνια τη σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων ή και προγραμμάτων λογισμικού κατάλληλων για την λειτουργία δικτυακών εφαρμογών, συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου, κατηγορίες CPV: 72000000: Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Κατακύρωσης, όπως αναλύονται στις παραγράφους 8 και 9 της Προκήρυξης.
22. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης οι νόμιμοι εκπρόσωποι.
23. ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 30-6-2011, Ώρα 10:00, Επιμελητήριο Χίου.
24. Περίληψη της διακήρυξης εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα της ΕΕ στις 3-5-2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Οι παραλήπτες της διακήρυξης, θα πρέπει να συμπληρώνουν και να αποστείλουν με fax ή με e-mail σχετικό έντυπο, με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ΄αυτής.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: