Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου: Παράταση ισχύος της περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας και διεύρυνση της σχετικής εξουσιοδότησης.

Ακολουθεί έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αναφορικά με την παράταση ισχύος της περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας και τη διεύρυνση της σχετικής εξουσιοδότησης.

ΘΕΜΑ : Παράταση ισχύος της περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας και διεύρυνση της σχετικής εξουσιοδότησης.
ΣΧΕΤ. : Το άρθρο 99 του ν.5007/2022 (ΦΕΚ 241/ τεύχος Α΄/23-12-2022).

Σας επισυνάπτουμε την ανωτέρω σχετική διάταξη και σας γνωρίζουμε ότι :

Α) Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του ν.4950/2022 (ΦΕΚ 128/τεύχος Β΄/02-07-2022) και έως την 30η.06.2023, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου και φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 1ης.9.2021.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα στερεά καύσιμα κάθε είδους που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση χώρων. Για τα ως άνω αγαθά απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώλησή τους, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα όγκου ή βάρους, ανάλογα με τον τρόπο πώλησης, υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα όγκου ή βάρους προ της 1ης.11.2021.

Β) Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη έως την ολοκλήρωση του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή», που προκηρύχθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ- ΕΝ/61929/864/17.6.2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3099), απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος που: α) πωλείται από προμηθευτή που έχει συμπεριληφθεί στο Μητρώο Εγκεκριμένων Προμηθευτών ή από έμπορο λιανικής, που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή», ή β) έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένου Εξοπλισμού της ως άνω απόφασης, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης.12.2021.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε για την εφαρμογή των ανωτέρω τα ενδιαφερόμενα μέλη σας.

Επισυνάπτεται το έγγραφο και η σχετική διάταξη.

Έγγραφο για περιστολή φαινομένου αθέμιτης κερδοφορίας (ΑΑ)

Άρθρο 99 ΝΟΜΟΣ 5007_2022 (1)