Δ.Ε.Υ.Α. Χίου: Περίληψη Διακήρυξης παροχής υπηρεσιών καταμέτρησης υδρομέτρων Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Δ.Ε. ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ» 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νήσου Χίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου), προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών αυτής και τις υπ’ αρ. 447/2019 και 87/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για την ανάδειξη Αναδόχου με προϋπολογισμό 24.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Ο χρόνος ισχύος της Σύμβασης θα είναι (24) μήνες από την υπογραφή της.

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι Αεροδρομίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από σύνδεσμο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου http://www.deyaxiou.gr/

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 28/04/2020 και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00 π. μ.

                                                                                            Για τη  Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου

                                                                                        Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

                      ΜΥΡΙΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                                                                                

 Eπισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο

   

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: