Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού.

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών της, έτους 2023, προϋπολογισθείσας αξίας 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και των νόμιμων κρατήσεων.

Συνημμένη μπορείτε να βρείτε την αναλυτική Πρόσκληση με τις τεχνικές προδιαγραφές και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ