ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Χίου διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ έτους 2011» για τις ανάγκες του Δήμου Χίου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης για την ομάδα των καυσίμων (όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο κάθε φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την ομάδα των λιπαντικών , προϋπολογισμού 125.103,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 26/07/2011 και ώρα 10:00π.μ. – 10:30π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Χίου στην οδό Δημοκρατίας 2, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των 4.484€ για την ομάδα των καυσίμων, 1.772€ για την ομάδα των λιπαντικών, ή 6.256€ για τις ομάδες των καυσίμων και λιπαντικών, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Χίου , οδός Δημοκρατίας 2 στο τηλέφωνο 2271350805, Γραφείο Προμηθειών.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ