ΔΕΥΑΧ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

Σας ενημερώνομε ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νήσου Χίου (ΔΕΥΑΧ) που έχει την έδρα της στην Χίο (οδός Δημοκρατίας 4, ΤΚ 82131) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υδρομέτρων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης στον ακόλουθο σύνδεσμο:

20231121 7126 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά από την Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΧ www.deyaxiou.gr.