Δήμος Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Κατασκευή και τοποθέτηση εξωτερικής επιγραφής στο κτίριο του Κοινωνικού Παντοπωλείου»

Ο Δήμος Χίου πρόκειται να προβεί στην «Κατασκευή και τοποθέτηση εξωτερικής επιγραφής στο κτίριο του Κοινωνικού Παντοπωλείου».

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τα οριζόμενα στην από 8/11/2023 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας και Φύλων Κοινωνικό Παντοπωλείο, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 380,00€ με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 2023 και υπό τον ΚΑ Δαπανών 60-7135.002 «Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου» Δημοτικού προϋπολογισμού 2023.

Παρακαλούμε να υποβάλλετε τις προσφορές σας στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, Δημοκρατίας 2, Χίος, μέχρι και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023.

Συνημμένη θα βρείτε την Πρόσκληση και τα απαιτούμενα έντυπα:

01. Πρόσκληση

02. Τεχνική Περιγραφή

03. Υπεύθυνη Δήλωση Ασφαλιστικοί φορείς

04. Υπεύθυνη Δήλωση για Ποινικό

05. Υπεύθυνη δήλωση για προσωπικά δεδομένα

06. Υπεύθυνη Δήλωση Έλαβα Γνώση