Δήμος Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για τη λειτουργία του εργαστηρίου κεριών του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ.

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για τη λειτουργία του εργαστηρίου κεριών του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ».

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τα οριζόμενα στην από 22/02/2023 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Πολιτισμού, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 781,70€ με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 2023 και υπό τον ΚΑ Δαπανών 60-6699.002 « Προμήθεια ειδών εργαστηρίου ΚΔΑΠ ΜΕΑ».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, Δημοκρατίας 2, Χίος, μέχρι και την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και η οποία θα πρέπει να περιέχει:

1. Την οικονομική προσφορά που θα περιλαμβάνει φορολογικά στοιχεία της εταιρίας (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.) και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, κλπ).
2. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 για τη συναίνεση στην επεξεργασία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια ισχύος του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).
3. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ.8 Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της από 22/02/2023 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών ισότητας των Φύλων του Δήμου για την «Προμήθεια υλικών για τη λειτουργία του εργαστηρίου κεριών του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ» τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα.

 

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση και τα σχετικά έντυπα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ _ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΚΕΡΙΑ

Υπεύθυνη Δήλωση _ Προσωπικά δεδομένα

Υπεύθυνη Δήλωση _ Γνώση των όρων της τεχνικής περιγραφής