Δήμος Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τροφών και κτηνιατρικού υλικού για αδέσποτα ζώα έτους 2023.

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφών και κτηνιατρικού υλικού για αδέσποτα ζώα έτους 2023».
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 118 του Ν.4412/2016 καθώς και τα οριζόμενα στην από 03/02/2023 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Μαστίχας της Διεύθυνσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χίου, όσο αφορά την Ομάδα 3 της ως άνω Τεχνικής Περιγραφής, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1.330.68 ευρώ και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 2023 και στον ΚΑ 72-6682.001 με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και κτηνιατρικού υλικού για αδέσποτα ζώα έτους 2023». Η δαπάνη θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Χίου, Δημοκρατίας 2, Χίος, μέχρι και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και η οποία θα πρέπει να περιέχει:

1. Οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να έχει απαραιτήτως στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, Fax, e-mail).

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 που θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του δηλούντος αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους του αρθ. 73 παρ. 1 Ν.4412/16. Η υποχρέωση αφορά: στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων τα πρόσωπα αυτά, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε. τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (Το ανωτέρω έγγραφο μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Δήμο Χίου, εφόσον προσκομιστεί έγκαιρα ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των υπόχρεων) (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση του οικονομικού φορέα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

4. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες – διαγωνισμούς από όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές ο οικονομικός φορέας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει ποιοι είναι οι φορείς αυτοί (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 για τη συναίνεση στην επεξεργασία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια ισχύος του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

7. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ.8 Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της από 03/02/2023 Τεχνικής Περιγραφής του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Μαστίχας για την ««Προμήθεια τροφών και κτηνιατρικού υλικού για αδέσποτα ζώα έτους 2023» και τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα.

 

Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ _ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

Υπεύθυνη Δήλωση _Ασφαλιστικοί φορείς

Υπεύθυνη Δήλωση _Ποινικό

Υπεύθυνη Δήλωση _ Προσωπικά δεδομένα

Υπεύθυνη Δήλωση_ Έλαβα γνώση των όρων της τεχνικής περιγραφής