Δήμος Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης.

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης». Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τα οριζόμενα στην από 13/12/2022 Τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1.170,00 ευρώ με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 2022 και στον ΚΑ 10-6615.001 με τίτλο «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Χίου στην οδό Δημοκρατίας 2, έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και η οποία θα πρέπει να περιέχει:
1. Οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να έχει απαραιτήτως στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, Fax, e-mail).
2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του/των νoμίμου/ων εκπροσώπου/ων της εταιρείας.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 που θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του δηλούντος αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους του αρθ. 73 παρ. 1 Ν.4412/16. Η υποχρέωση αφορά: στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων τα πρόσωπα αυτά, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε. τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (Το ανωτέρω έγγραφο μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Δήμο Χίου, εφόσον προσκομιστεί έγκαιρα ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των υπόχρεων) (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
4. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση του οικονομικού φορέα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
5. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες, από όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές ο οικονομικός φορέας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν. 1599/86 που να δηλώνει ποιοι είναι οι φορείς αυτοί (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
6. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 για τη συναίνεση στην επεξεργασία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια ισχύος του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).
7. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 με την οποία να δηλώνει ότι «Έλαβα γνώση των όρων της Τεχνικής Έκθεσης του Τμήματος Αποθήκης και Προμηθειών για την «Προμήθεια καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης» τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα».

Επισυνάπτονται: