Δήμος Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για την προσωρινή φύλαξη–αποθήκευση έργων τέχνης.

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια υλικών για την προσωρινή φύλαξη –αποθήκευση, όπου απαιτείται, των έργων τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης».
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τα οριζόμενα στην από 20/10/2022 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού – Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Χίου, έναντι του ποσού των 1.921,73 με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 2022 στον ΚΑ 15-6699.007 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τη Δημοτική Πινακοθήκη».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Χίου, Δημοκρατίας 2, Χίος, μέχρι και τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και η οποία θα πρέπει να περιέχει:
1. Την οικονομική προσφορά που θα περιλαμβάνει φορολογικά στοιχεία της εταιρίας (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.) και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, κλπ).
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 που θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του δηλούντος αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους του αρθ. 73 παρ. 1 Ν.4412/16. Η υποχρέωση αφορά: στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων τα πρόσωπα αυτά, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε. τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (Το ανωτέρω έγγραφο μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Δήμο Χίου, εφόσον προσκομιστεί έγκαιρα ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των υπόχρεων) (άρθρο 80παρ.2 του Ν.4412/2016).
3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση του οικονομικού φορέα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
4. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες – διαγωνισμούς από όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές ο οικονομικός φορέας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει ποιοι είναι οι φορείς αυτοί (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 για τη συναίνεση στην επεξεργασία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια ισχύος του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).
7. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ.8 Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της από 20/10/2022 Τεχνικής Περιγραφής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού – Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Χίου, για την Προμήθεια υλικών για την προσωρινή φύλαξη –αποθήκευση, όπου απαιτείται, των έργων τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης», τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

 

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση και τα σχετικά έντυπα.

Πρόσκληση

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Τεχνική Περιγραφή

ΥΔ_ Γνώση όρων τεχνικής περιγραφής

ΥΔ _ Ασφαλιστικοί Φορείς

ΥΔ_ Ποινικό Μητρώο

ΥΔ_ Προσωπικά δεδομένα