Δήμος Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας.

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου».

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, καθώς και τα οριζόμενα στην από 03/10/2022 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Αποθήκης & Προμηθειών η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1.170,00 € με Φ.Π.Α. 17% και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 2022 και στους Κ.Α. 10-6615.001με τίτλο «Εκτυπώσεις , εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στην οδό Δημοκρατίας 2, στη  Χίο, έως και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 και η οποία θα πρέπει να περιέχει:

1) Οικονομική προσφορά η οποία η οποία θα πρέπει να έχει απαραιτήτως στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail).

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 που θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του δηλούντος αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους του αρθ. 73 παρ. 1 Ν.4412/16. Η υποχρέωση αφορά: στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων τα πρόσωπα αυτά, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε. τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(Το ανωτέρω έγγραφο μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία του Δ. Χίου εφόσον προσκομιστεί έγκαιρα ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των υπόχρεων) (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

3) Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση του οικονομικού φορέα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4) Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες – διαγωνισμούς από όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές ο οικονομικός φορέας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει ποιοι είναι οι φορείς αυτοί (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

5) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

6) Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 για τη συναίνεση στην επεξεργασία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια ισχύος του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

7) Υπεύθυνη δήλωση του αρθ.8 Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της από 3/10/2022 Τεχνικής Περιγραφής του Τμήματος Αποθήκης και Προμηθειών για την ««Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» και τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα.

 

Επισυνάπτονται: 

1. Πρόσκληση

2. Τεχνική Έκθεση

3. ΥΔ_Ασφαλιστικοί Φορείς

4. ΥΔ_Ποινικό Μητρώο

5. ΥΔ_Προσωπικά Δεδομένα

6. ΥΔ_Γνώση όρων Τεχνικής Εκθεσης 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ