Δήμος Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας επίπλων για τη δομή ΚΔΑΠ Καρδαμύλων

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι  πρόκειται να προβεί στην «Προμήθεια επίπλων για τη δομή ΚΔΑΠ Καρδαμύλων».

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και ταοριζόμενα στην από 23/08/2022 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1.276,47 € με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 2022 και υπό τον ΚΑ Δαπανών 60-6484.002 «Λοιπά έξοδα προγράμματος ΚΔΑΠ Καρδαμύλων».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Χίου, Δημοκρατίας 2, Χίος, έως και τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και η οποία θα πρέπει να περιέχει:

1. Οικονομική προσφορά η οποία η οποία θα πρέπει να έχει απαραιτήτως στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, Fax, e-mail).

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 που θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του δηλούντος αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους του αρθ. 73 παρ. 1 Ν.4412/16. Η υποχρέωση αφορά: στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων τα πρόσωπα αυτά, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε. τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη τουΔιοικητικού Συμβουλίου.

(Το ανωτέρω έγγραφο μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Δήμο Χίου, εφόσον προσκομιστεί έγκαιρα ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των υπόχρεων) (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση του οικονομικού φορέα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες – διαγωνισμούς από όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές ο οικονομικός φορέας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει ποιοι είναι οι φορείς αυτοί (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 για τη συναίνεση στην επεξεργασία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια ισχύος του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

7. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ.8 Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της από 23/08/2022 Τεχνικής Περιγραφής Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, για την «Προμήθεια επίπλων για τη δομή ΚΔΑΠ Καρδαμύλων» και τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα.

 

Συνημμένη, μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση, την Τεχνική έκθεση, την ΥΔ για τη γνώση των όρων της Τεχν.έκθεσης, την ΥΔ για τα προσωπικά δεδομένα, την ΥΔ για το Ποινικό Μητρώο, την ΥΔ για τους Ασφαλιστικούς Φορείς και τον Προϋπολογισμό.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ