Δήμος Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ύδρευσης και αποχέτευσης

Ο Δήμος Χίου σας γνωρίζει ότι προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών ύδρευσης και αποχέτευσης». Με την μελέτη 14/2021 προβλέπεται να γίνει προμήθεια υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής δημοτικών κτιρίων σε υλικά ύδρευσης και αποχέτευσης.

Όλα τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν από τα Συνεργεία του Δήμου Χίου. Η Υπηρεσία έχει όλο το δικαίωμα να απορρίψει τα προσφερόμενα είδη της προμήθειας, εάν κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και δεν είναι σύμφωνα με της ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με κριτήριο την χαμηλότερη συνολικά προσφορά, καθώς και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 14/2021 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 8.000,00€ με Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 2021 και στον ΚΑ 30-6662.140 με τίτλο «Προμήθεια ειδών ύδρευσης και αποχέτευσης» από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2021.

Καλείστε να υποβάλλεται την προσφορά σας με αίτηση στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Οινοπίωνος 1, Χίος στο γραφείο πρωτοκόλλου (Νο 5), μέχρι και την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ., η οποία θα πρέπει να περιέχει:

1) Την οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να έχει απαραιτήτως στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, Fax, e-mail)

2)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν συντρέχουν οι λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

3) Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

5) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: έλαβα γνώση των όρων της υπ’ αριθμ. 14/2021 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την «Προμήθεια ειδών ύδρευσης και αποχέτευσης» τους οποίους και δέχομαι ανεπιφύλακτα.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Μελέτη-Τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να καλείτε στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου τηλ. 2271351603 κ. Καλλίτση Γεωργία. Η παρούσα κοινοποιείται και στο Εμπορικό Επιμελητήριο Χίου με την παράκληση να την κοινοποιήσει στα μέλη της που επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά κατά τα ανωτέρω.

Συνημμένη η σχετική πορόσκληση, καθώς και τα σχετικά έγγραφα.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ