Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις υπηρεσίες της Α.Δ. Αιγαίου που εδρεύουν στη Μυτιλήνη έως τις 31.03.2020 και υπό τους όρους της υπ’ αρ. 9344/15.02.2019 (ΑΔΑΜ:19PROC00004470038 2019-02-15/ Α.Δ.Α. 9ΟΧΔΟΡ1Ι-6ΩΦ) διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε.

 

Πιο αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ