Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού: Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών λυματοφόρων οχημάτων και αποφρακτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των ΚΥΤ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει εντολή διενέργειας διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών λυματοφόρων οχημάτων και αποφρακτικών μηχανημάτων, για τις ανάγκες των ΚΥΤ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις  20/07/2020 και ώρα 15.00 

Η διαδικασία (ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών) θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  στις 24/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

 

Περισσότερα στην επισυναπτόμενη Διακήρυξη.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: