Γ.Ε.ΜΗ.

Nέοι κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022)

Επισυνάπτεται εγκύκλιος με Αριθμ., Πρωτ. 103399/27.10.2022 και  θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Διευκρίνιση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών.

Παρατίθεται κάτωθι επιστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα : «Διευκρίνιση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών»
 
“Σε απάντηση ερωτημάτων που δέχθηκε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου σχετικά με την εν θέματι υποχρέωση διευκρινίζονται τα εξής:
1. Από την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4919/2022 προβλέπεται ότι «ο αριθμός ΓΕΜΗ αναγράφεται υποχρεωτικά:
α) Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,
β) σε κάθε έγγραφο που εκ…..

Υποχρέωση εγγραφής των φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ είτε είναι ατομικές επιχειρήσεις είτε είναι εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείου.

Σε συνέχεια της  από 23.05.2022/52871  εγκυκλίου που απέστειλε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα “Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων μετά την ψήφιση του  ν. 4919/2022 (Α΄ 71) αναφορικά με α) τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. β) τις μεταβατικές διατάξεις και γ) τα νέα Μητρώα, απεστάλη νεότερο έγγραφο με Αρ. Πρωτοκ.3961/26.09.2022 με διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής των φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ είτε είναι ατομικές επιχειρήσεις είτε είναι εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακε…..

Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022.

Aκολουθεί Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν στη λειτουργία των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας, σύντομα θα προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση για την παράταση των προθεσμιών διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022.

Ειδικότερα, η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018…..

Υπουργική Απόφαση & ΦΕΚ 3647/11.07.2022: Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την Υπουργική Απόφαση και το σχετικό ΦΕΚ με θέμα:«Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα»……

Αναστολή καταχώρισης (άρθρο 29, ν. 4919/2022 (Α΄71))

Επισυνάπεται έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με την Αναστολή καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) του Γ.Ε.Μ.Η. είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η., εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων στο Γ.Ε.Μ.Η.
Συνημμένο, επίσης, μπορείτε να βρείτε έγγραφο με σύντομες ερωτήσεις – απαντήσεις για την Αναστολή Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
 
 
 …..

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 226/ 06.05.2022 η απόφαση (44070/28-4-2022) με την οποία  καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.
Συνημμένο το σχετικό ΦΕΚ.
 
 
 
 …..

Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 71/07.04.2022, ο υπ’ αριθμ. νόμος 4919 που αφορά τη σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και την τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις……

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90043/10-08-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 104186/24-09-2021 (Β’ 4486) και υπ’ αρ. 138352/20-12-2021 (Β΄ 6054) υπουργικές αποφάσεις.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ B’ 1469/29.03.2022) η απόφαση τροποποίησης της υπ’ αρ. 90043/10-08-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 104186/24-09-2021 (Β’ 4486) και υπ’ αρ. 138352/20-12-2021 (Β΄ 6054) υπουργικές αποφάσεις.
Συγκεκριμένα…..

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90043/10.8.2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 104186/24.09.2021(Β’ 4486) υπουργική απόφαση

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β’ 6054/20-12-2021) η τροποποίηση της υπ’ αρ. 90043/10.8.2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 104186/24.09.2021(Β’ 4486) υπουργική απόφαση/
Συνημμένο το σχετικό ΦΕΚ.
 …..