98 ΑΔΤΕ: Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ,ΠΝ ΚΑΙ ΠΑ στη Λέσβο

Η 98 ΑΔΤΕ “ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ” στη Λέσβο ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα, είναι η 18η Νοεμβρίου 2021.

Περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επισυναπτόμενη Περίληψη Διακήρυξης.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: