96 ΤΜΧΕΘ: Συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση των Δαπέδων και της Υγρομόνωσης του Εσωτερικού των Οικίσκων για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΥΤ ΧΙΟΥ»

 

Η 96 ΤΜΧΕΘ διεξάγει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισµό υπ’ αριθµ 3/2018  µε κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση των Δαπέδων και της Υγρομόνωσης του Εσωτερικού των Οικίσκων, για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΥΤ ΧΙΟΥ».

Ημερομηνία & ώρα λήξης υποβολής προσφορών τη Δευτέρα 07 Μαι 2018 και ώρα 08:00.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

  

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: