96 ΤΜΧΕΘ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση Νέου Μισθωμένου Κτηρίου Υποδοχής Νεοεισερχομένων Αφίξεων ΥτΧ στη περιοχή Λευκωνιά στην ν. Χίο»

Το ΓΕΣ/96 ΤΜΧΕΘ επαναδιακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«Διαμόρφωση Νέου Μισθωμένου Κτηρίου Υποδοχής Νεοεισερχομένων Αφίξεων ΥτΧ στη περιοχή Λευκωνιά στην ν. Χίο» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Η τελική ημερομηνία  κατάθεσης των προσφορών ειναι η 22η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00.  Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 10:00.

Τόπος υποβολής των προσφορών: 96 ΤΜΧΕΘ, Αίθουσα Συγκεντρώσεων 96 ΤΜΧΕΘ/ Στρδο «Ανθστή (ΠΖ) Γιακουμή Π.», 22710- 72680 εσωτ. 2154, Τ.Κ. 82100, Αρμόλια Χίου.

 

Επισυνάπτεται η σχετική Διακήρυξη.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ