96 ΑΔΤΕ: Σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ)/ Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και τις Ανοικτές ∆οµές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών

  

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: