96 ΑΔΤΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων της.

Η 96 ΑΔΤΕ ενημερώνει ότι πρόκειται να προβεί σε ανοικτή διαδικασία, με ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών, για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων στην περιοχή ευθύνης της.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στη διαδικτυακή πύλη, είναι τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 23:59.

Συνημμένη μπορείτε να βρείτε την αναλυτική Προκήρυξη στην οποία αναγράφονται και τα στοιχεία επικοινωνίας της 96 ΑΔΤΕ για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ